Behandelovereenkomst

In het kader van de WGBO vind je hieronder de behandelovereenkomst van NewBalanced.

Behandelovereenkomst

Naam behandelaar: Diane Schuitemaker

Naam praktijk: New Balanced

Adres praktijk: Dres 8, 1617 JX Westwoud

VBAG-licentienummer: 2090809

AGB-code zorgverlener: 90-038777

AGB-code praktijk: 90-(0)7288

RBCZ-code: 911364R

CBP-code: M1405707

___________________________________________

Naam cliënt:

Adres + woonplaats:

Telefoonnummer:

Datum start begeleiding:

Vertrouwelijkheid therapie

 • De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • De therapeut dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.
 • De cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken: Huisarts, specialist, ouders (indien van toepassing), collega therapeuten, waarnemend therapeut.

Afspraken begeleidingsmomenten

 • Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten van het programma.
 • De therapie is opgebouwd uit een intakegesprek, 24/7 begeleiding via app, email en de besloten Facebookgroep, een evaluatiegesprek en toegang tot het online programma.
 • Het intakegesprek en evaluatiegesprek duren 60 minuten.
 • De overige begeleidingsmomenten zijn afhankelijk van de vraag en behoefte van de cliënt.

Betaling en kosten

 • De kosten van het online programma en de begeleiding bedragen €360,=. Dit bedrag wordt, indien gewenst, opgedeeld in 8 facturen a €45,=  Deze 8 factureren vertegenwoordigen 8 begeleidingsmomenten te weten het intakegesprek, 6 weken 24/7 begeleidingsmomenten en het evaluatiegesprek.
 • De kosten van het programma dienen na ontvangst van de declaratie(s) te worden voldaan alvorens er toegang wordt gegeven tot het online programma en daarmee ook de start van de begeleiding.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen, begeleiding of sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut/behandelaar.

Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend  geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

Datum

Plaats:

Naam cliënt :

Handtekening cliënt:

 

Naam therapeut: Diane Schuitemaker

Praktijknaam: New Balanced

Handtekening therapeut :

De behandelovereenkomst dient schriftelijk ondertekend te worden voor de start van het programma. Je ontvangt de overeenkomst dan ook via email met het verzoek deze digitaal of schriftelijk ondertekend te retourneren.

 

 

Diane Schuitemaker

Diane Schuitemaker

Essentie-therapeut

Essentie-therapie richt zich op leven vanuit jouw ware essentie. Door bewust in het leven te staan, ontwikkel je een goede balans tussen de behoeftes van jouw lichaam, geest en unieke zielspad. New Balanced ondersteunt je op deze reis.

Lees meer

Aangesloten bij